Badania geotechniczne gruntu co to jest?

Badania geotechniczne gruntu co to jest?

Geologia to szeroki obszar wiedzy, który można pogrupować na kilka kategorii. Zaliczamy do nich między innymi geologię kopalnianą, której obszar zainteresowań skupia się wokół poszukiwania złóż. Wyróżniamy także typ geologii, który zajmuje się prowadzeniem badań geotechnicznych. Dzięki nim łatwiej przewidzieć potencjalne ryzyko, a także zapewnić stabilne osiadanie budynku.

Na czym skupiają się badania geotechniczne gruntu?

Badanie geologiczne gruntu mają na celu rozróżnienie warstw i rodzaju podłoża. Dodatkowo prowadzone są w celu wyznaczenia poziomu wód gruntowych i ich okresowych tendencji do wzrostu. Ze względu na redukcję kosztów, wielu inwestorów omija ten etap prac. To błędne założenie, ponieważ rzetelnie przeprowadzone badania pozwalają uniknąć katastrof budowlanych, jak i przewidywać potencjalne zagrożenia. Na szczęście od  29 kwietnia 2012 roku obowiązują nowe przepisy, które nakazują wykonywanie tych badań. Nie posiadając badań, nie można rozpocząć budowy. W budownictwie jest to równie ważne, jak poszukiwanie złóż przez geologa górniczego.

Co określa pierwsza kategoria geotechniczna?

Analiza badań geotechnicznych klasyfikuje stan gruntów do jednej z trzech kategorii. Pierwsza to wszystkie budynki mieszkalne oraz gospodarcze jedno i dwukondygnacyjne, a także wykopy, których głębokość sięga do 1,2 m. Dodatkowo nasypy budowlane do wysokości 3 m oraz ściany oporowe. Przed rozpoczęciem budowy inwestorzy mają obowiązek wykonania badań geotechnicznych w zakresie gruntu i wód gruntowych. Profesjonalna opinia umożliwia budowę domu parterowego, piętrowego, a także z poddaszem użytkowym.

Co określa druga kategoria geotechniczna?

W tej kategorii mieszczą się budynki, które budowane są na prostych, jak i złożonych warunkach gruntowych.  Aby utrzymać stabilną pozycję budynku, konieczna jest jakościowa oraz ilościowa analiza gruntu. W drugiej kategorii znajdują się zatem: głębokie i wysokie nasypy, filary mostowe i nabrzeża. Ponadto ściany oraz konstrukcje oporowe, których zadaniem jest utrzymywanie gruntu lub wody, kotwy gruntowe, a także głębokie fundamenty.

Co określa trzecia kategoria geotechniczna?

W tej kategorii uwzględnione są większe obiekty, które położone są na obszarze niekorzystnych warunków gruntowych. Aby rozpocząć budowę, inwestor jest zobligowany przedstawić pełną dokumentację geologiczno-inżynierską. W tej kategorii mieszczą się: wysokie budynki w zabudowie miejskiej oraz zanurzone w gruncie głębiej niż na jedną kondygnację.

Kto ma uprawnienia do wykonania badania geotechnicznego gruntu?

Do przeprowadzenia takiego badania uprawnienia mają geolodzy. Wszystkie etapy prac wymagają odpowiedniej wiedzy, jak i długoletniego doświadczenia. Nie każdy geolog może jednak zająć się przygotowaniem dokumentacji geologicznej. Aby się tym zająć, należy zdobyć kwalifikacje geologiczne w kategorii 5 i 7, potwierdzone egzaminem państwowym.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja powstaje według ściśle opracowanych zasad. Analogicznie jak w przypadku badań złożowych wykonywanych w geologii złożowej, dokumentacja geotechniczna to część pisemna i graficzna. Pierwsza to rzetelna analiza gruntu oraz wskazówki odnoszące się do dalszego projektowania. Z kolei część graficzna zawiera mapki. Dodatkowo w dokumentacji geotechnicznej należy umieścić informacje odnoszące się do nośności, wzajemnego położenia gruntów, jak i typów parametrów. Inne informacje odnoszą się do głębokości wód gruntowych, a także znaczenia wykonywanych prac ziemnych. Dokumentacja powinna też zawierać zapis o zmienności poziomu wód gruntowych. Dodatkowo geolog umieszcza adnotację o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich eliminacji.

Czy można samodzielnie wykonać badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne wciąż nie cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Dzieje się tak, ponieważ krajowe gruntu charakteryzują się dobrą nośnością. Analiza pozwala jednak uzyskać szereg dodatkowych danych, które mają znaczenie dla dalszych prac budowlanych. Informują między innymi o stanie poziomu wód gruntowych, co pozwala optymalnie planować inwestycje budowlane. Uwzględnienie specyfiki danego gruntu pozwala ponadto zmniejszyć ryzyko potencjalnych zagrożeń. W związku z tym warto też takie badania wykonywać dla własnej wiedzy.

Badanie geotechniczne gruntu – czy są obowiązkowe?

Rozporządzenie MSWiA z 24 września 1998 roku potwierdza, że domy jednorodzinne klasyfikowane są w pierwszej kategorii geotechnicznej. W ich przypadku potrzebna jest zwykle dokumentacja, która określa ogólny obraz typu i jakości gruntu. Natomiast inwestorzy powinni skupić się na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Co jest tego przyczyną? W niektórych sytuacjach konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Szczególnie dotyczy to obiektów budowlanych, w których planowane są podpiwniczenia. Domy są wtedy obciążone ryzykiem wilgoci, a w skrajnych przypadkach nawet zalania. Rzetelne badania gruntu pod budowę ograniczają to ryzyko albo pozwalają je całkowicie usunąć.